SPITALUL ORASENESC VOLUNTARI

vineri, 25 martie 2016

P R E Z E N T A R E

Avand în vedere faptul că la data de 01 aprilie 2011, prin decizia Ministerului Snătății, condus la acel moment de către domnul CSEKE ATTILA, de a închide zeci de spitale din țară, respectiv un numă de 67 spitale, a generat proteste în rândul locuitorilor care s-au văzut nevoiţi să facă naveta în municipiile reşedinţă de judeţ pentru a fi consultaţi de un medic, sau pentru a beneficia de servicii medicale de specialitate.
Analizând situația creată de către autoritățile centrale ale statului, respectiv Guvernul României și Ministerul Sănătății, reprezentantul autorității publice locale a orașului Voluntari, domnul Primar Ing. Florentin - Costel Pandele, a luat în dezbatere prevederile art. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănățății, prin care autoritățile publice locale au obligația de a se preocupa de starea de sănătate a comunității și a propus spre dezbatere Consiliul Local Voluntari realizarea a două obiective majore:

 1. Realizarea Proiectului de investiție privind construirea Spitalului Orășenesc Voluntari și a Centrului Medical de Urgență cu Ambulatoriu;
 2. Înființarea Societății Medicale Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L.

Aceste obiective au fost aprobate de către Consiliul Local Voluntari.
 • Spitalul Orășenesc Voluntari va avea un număr de 75 paturi, structurate pe următoarele secții și compartimente:
 • CAMERĂ DE PRIMIRI URGENȚE ( CPU)
 • A.T.I. – COMPARTIMENT – 10 paturi
 • CHIRURGIE GENERALĂ – 10 paturi
 • CHIRURGIE VASCULARĂ – 10 paturi
 • NEONATOLOGIE – COMPARTIMENT OBSTETRICĂ – 10 paturi
 • OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE – COMPATIMENT – 10 paturi GINECOLOGIE
 • CARDIOLOGIE – COMPARTIMENT – 10 paturi
 • MEDICINĂ INTERNĂ – SECȚIE – 15 paturi
Clădirea spitalului și a ambulatoriului s-a realizat în decursul a 4 ani, respectiv 2012 – 2015 și se află la adresa din B.dul Dunării, nr. 71, oraș Voluntari.
În luna mai 2016 se va inaugura Ambulatoriul de specialitate, iar pana la sfarsitul lui 2016, se va inaugura Spitalul Orașenesc Voluntari.
 • A fost înființată Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L, prin HCL nr. 201/29.12.2011, societate medicală cu răspundere limitată de interes public, la care Consiliului Local al Oraşului Voluntari deţine capitalul majoritar (95%), desfăşurând activităţi de asistenţă medicală specializată;
 • Societatea furnizează servicii medicale de specialitate necesare şi benefice, tuturor categoriilor de persoane indiferent de vârsta biologică.
 • Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L., ca societate medicală de interes public cu personalitate juridică, este titulară de buget, fiind finaţată din veniturile proprii realizate;
 • Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L. are în componenţa sa următoarea Structură organizatorică:
 • Departamentul Îngrijiri Medicale la Domiciliu;
 • Departamentul Asistenţă Medicală şi Transport Sanitar;
 • Departamentul Medicina Muncii;
 • Departamentul Asistență Medicală Școlară;
 • Biroul Financiar Contabilitate;
 • Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice, Contractare;
 • Compartimentul Administrativ, Aprovizionare, Transport

Societatea Medicală Sfanta Cuvioasă Parascheva Voluntari SRL dispune de personal de specialitate cu o solidă pregatire profesională, experimentat si motivat de realizările obținute si de perspectivele existente.
Suntem un colectiv tânar, generator de idei constructive, aflat în permanentă interacțiune și urmărind satisfacerea în totalitate a cerințelor beneficiarilor noştri prin serviciile medicale de calitate prestate în folosul acestora.
Acest lucru este posibil grație calificării, ambiției și orientării către nou a colectivului nostru de specialiști, precum si datorită:

 • Diversificării serviciilor medicale de specialitate, de înalt nivel profesional;
 • Serviciilor medicale de calitate centrate pe nevoile beneficiarilor noștri;
 • Practicilor de negociere orientate spre satisfacerea clienților;
 • Creșterii gradului de adresabilitae, prin rezolvarea cazuisticii și satisfacerea nevoilor beneficiarilor;

Principalele servicii furnizate

Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L. oferă servicii de asistență medicală de specialitate, prin intermediul următoarelor departamente:
 1. Departamentul Îngrijiri Medicale la Domiciliu;
 2. Departamentul Asistenţă Medicală şi Transport Sanitar;
 3. Departamentul Medicina Muncii;
 4. Departamentul Asistență Medicală Școlară;

B. PREZENTAREA SERVICIILOR FURNIZATE

 1. DEPARTAMENTUL ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU
Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu cuprinde:
 1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie;
 2. Monitorizarea parametrilor fiziologici: puls, tensiune arterială;
 3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: diureză, scaun;
 4. Administrarea medicamentelor intramuscular;
 5. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;
 6. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;
 7. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă sub supravegherea medicului;
 8. Recoltarea produselor biologice;
 9. Alimentarea artificială pe sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor;
 10. Alimentare pasivă, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie;
 11. Clisma cu scop terapeutic;
 12. Spălătura vaginală în cazuri de deficit motor;
 13. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor;
 14. Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;
 15. Îngrijirea plăgilor simple;
 16. Îngrijirea plăgilor suprainfectate;
 17. Îngrijirea escarelor multiple;
 18. Îngrijirea stomelor;
 19. Îngrijirea fistulelor;
 20. Îngrijirea tubului de dren;
 21. Îngrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului;
 22. Monitorizarea dializei peritoneale;
 23. Aplicarea de pampers, ploscă, bazinet;
 24. Aplicarea de mijloc ajutator pentru absorbţia urinei;
 25. Îngrijiri paliative.

Obligagaţiile Societăţii Medicale Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L. ca furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu:

 1. Să informeze asiguraţii despre serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu cuprinse în pachetul de servicii de bază, obligaţiile furnizorului, precum şi drepturile şi obligaţiile asiguratului.
 2. Să respecte programul conform planului de îngrijiri medicale la domiciliu conform recomandărilor făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.
 3. Să acorde servicii de îngrijiri medicale la domiciliu tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare.
 4. Să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie iniţiativă schema de îngrijire recomandată.
 5. Să comunice direct, atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu cât şi medicului de familie al asiguratului, evoluţia stării de sănătate a acestuia.
 6. Să ţină evidenţa serviciilor de îngrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data şi ora acordării, durata, evoluţia stării de sănătate.
 7. Să urmăreasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a îngrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea îngrijirii medicale la domiciliu, şi să nu depăşească din proprie iniţiativă perioada de îngrijiri medicale la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin norme.
 8. Furnizorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra datelor de identificare şi a tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguratilor.
 9. Furnizorul este obligat să nu utilizeze materiale şi instrumente sanitare a căror condiţie de sterilizare nu este sigură.
 10. Personalul medical este obligat să îşi ia măsuri de protecţie pentru procedurile care implică soluţii de continuitate iar materialele şi instrumentarul medical folosit să fie sterilizat zilnic sau ori de câte ori este nevoie.
 11. Personalul medical angajat la Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva Voluntari S.R.L. va urma cursuri de pregătire medicală continuă în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu.

Activitatea Departamentului de Îngrijiri Medicale la Domiciliu este finanţată din venituri proprii, astfel:
- din Contractul de servicii de îngrijiri medicale la domiiliul nr. 949/2014, încheiat cu CAS Ilfov;
- din COPLATĂ , pentru beneficiarii de îngrijiri medicale la domiciliu, ale căror dosare nu au fost aprobate de către CAS Ilfov.

 1. SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI TRANSPORT SANITAR
Serviciile de asistenţă medicală şi transport sanitar sunt prestate de către personalul medico-sanitar al Societăţii pentru :
 1. Beneficiarii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 2. Asigurarea asistenţei medicale la manifestări sporive, culturale, educaţionale şi cu public larg.

 1. SERVICII DE MEDICINA MUNCII

Serviciile de medicina muncii se prestează în baza contractelor de medicina muncii tip.PACHET şi ABONAMENT.
Diferenţa dintre cele două tipuri de contracte, constă în numărul învestigaţiilor suplimentare pe care salariatul doreşte să le efectueze după evaluarea examenului clinic general de la derularea contractului.

PACHETUL COMPLET DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII CU PREŢ DE CLASĂ ECONOMIC, cuprinde:

 1. Consultaţii de medicina muncii în următoarele circumstanţe:
 • Întocmire Dosar medical de medicina muncii;
 • Examen medical la angajare;
 • Examen medical în perioada de adaptare (la nevoie);
 • Control medical periodic;
 • Examen medical la reluarea muncii (la nevoie);
 • Supraveghere special;
 • Schimbarea locului de muncă ;
 • La cerere (inclusiv pentru suspiciunea de boală profesională sau boală legată de profesie). 
 1. Evaluarea datelor din Dosarul medical întocmit de medicul generalist (în cazul în care BENEFICIARUL are deja angajat medic generalist cu competenţă în medicina  de întreprindere), finalizare de Dosar cu formularea concluziilor şi recomandărilor medicale de medicina muncii şi întocmirea Fişei de aptitudine şi a altor documente medicale cerute de legislaţia de medicina muncii;
c)     Consultanţă de medicina muncii pentru BENEFICIAR, cuprinzând:
- Consultanţă privind existenţa factorilor nocivi profesionali (a potenţialului lor toxic, cancerigen, radiant, iritant sau alergizant) şi a necesităţii efectuării determinărilor de noxe
- Consultanţă la modificarea procesului tehnologic (ameliorări ergonomice, achiziţionarea unor materii prime mai puţin nocive etc.).
- Consultanţă la stabilirea unor măsuri de profilaxie primară, secundară sau terţiară
- Consultanţă privind amenajarea postului de munca, schimbarea locului de muncă, reinserţia sau reorientarea profesională a unor angajaţi cu probleme de sănătate
- Consultanţă în alte diverse probleme ridicate de Responsabilul cu Protecţia muncii al BENEFICIARULUI.
- Investigaţii de laborator ( analize medicale) obligatorii la evaluarea clinică a personalului contractual.

 1. SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞCOLARĂ

Conform HCL- ului nr. 143/24.10.2013 s-a aprobat înfiinţarea Departamentului de Asistenţă Medicală Şcolară, în structura căruia sunt aprobate un număr de 24 cabinete medicale şcolare.
Din numărul de cabinete aprobate, până la data de 15.03.2016, funcţionează un număr de 18 cabinete, in următoarele locaţii:

 1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Voluntari - 2 cabinete
 2. Şcoala Gimnazială nr.2 Voluntari - 1 cabinet
 3. Grădiniţa Nr. 2 Voluntari - 1 cabinet
 4. Şcoala Gimnazială nr.3 Voluntari - 1 cabinet
 5. Şcoala Gimnazială Nr.1 Pantelimon - 2 cabinet
 6. Grădiniţa Nr. 1 Pantelimon - 1 cabinet
 7. Şcoala Ginazială Nr. 1 Dobroeşti - 1 cabinet
 8. Şcoala Gimnazială Nr.1 Baloteşti - 1 cabinet
 9. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Găneasa - 1 cabinet
 10. Şcoala Gimnazială Nr.1 – 1 Decembrie - 1 cabinet
 11. Liceul Teoretic Horia Hulubei, Măgurele - 1 cabinet
 12. Şcoala Gimnazială Nr.1 Bragadiru - 1 cabinet
 13. Comuna Glina - 2 cabinet
 14. Primăria Comunei Clinceni - 1 cabinet
Serviicile de asistenţă medicală şcolară sunt asigurate de către personalul specializat al Societăţii şi constau din:
 1. Inițiază supavegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe, a elevilor și a studenților, scop în care îndeplinște următoarele atribuții:
 1. depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;
 2. sub indrumarea metodolgică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contaminați din focarele de boli transmisibile;
 3. aplică tratamentele în focare, la indicația medicilor epidemiologi;
 4. inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară ( pediculoză, scabie ) și antiinfecțioasă ( dezinfecție – dezinsecție ) în focare din grădinițe, școli și unități de învătământ superior ( hepatită viral, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute, etc.);
 5. inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiatorii în sezonl epidemic.
 1. Controleză zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație;
 2. Inițieaza, desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate ( instruirea grupelor sanitare, lecții de educție pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinții, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ;
 3. Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și de stil de viață;
 4. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ ( teoretic, practic și la orele de educație fizică );
 5. Verifică efectuarea periodică a exeminărilor medicale sabilite de Ministerul Sănătății, de către personalul didactic și administrativ din unitățile de învațământ;
 6. Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli și unități de învățământ superior ( PPD 2u, pentru TBC etc.);
 7. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în licee, școli profesionale, postliceale și în unități de învățământ superior;
 8. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ;
 9. Prezintă în consiliile profesorale ale școlilor și unitățile de învățământ superior o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor/studenților;
 10. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege;
 11. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respective;
 12. Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolati în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi;
 13. Acorda consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimitandu-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenta medicală ambulatorie de specialitate;
 14. Prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesita internare în spital;
 15. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care prezintă afecţiuni cronice

 • Societate are in proiect:

 • preluarea Centrului Medical Voluntari - Ambulatoriu de specialitate integrat, dupa finalizarea lucrarilor;
 • înființarea în cadrul Structurii organizatorice a Ambulatoriului de specialitate, dotarea și darea în folosință a acestuia, cu următoarele specialități:
 1. Cabinet psihologie
 2. Cabinet medicină internă
 3. Cabinet dermatovenerologie
 4. Cabinet pediatrie
 5. Cabinet psihiatrie
 6. Cabinet neurologie
 7. Cabinet endocrinologie
 8. Cabinet diabet zaharat, nutriție și
boli metabolice
 1. Cabinet gastroenterologie
 2. Cabinet cardiologie
 3. Cabinet oftalmologie
 4. Cabinet obstetrică-ginecologie
 5. Cabinet reumatologie
 6. Cabinet chirurgie generală
 7. Cabinet O.R.L.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu